Algemene voorwaarden HF projects BVBA

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de door HF projects bv uitgebrachte offertes, waaronder tevens inschrijvingen op aanbestedingen zijn inbegrepen. Elke overeenkomst tussen partijen houdt de uitsluitende toepassing in van onderhavige algemene voorwaarden, tenzij andersluidende voorwaarden schriftelijk werden overeengekomen.

2. Offertes

Schriftelijke offertes van HF projects bv hebben een geldigheidsduur van 21 dagen, tenzij anders uitdrukkelijk aangegeven in de offerte. Enkel schriftelijke offertes zijn bindend met uitsluiting van mondelinge
aanbiedingen en toezeggingen.

3. Prijzen

3.1 Alle aangeboden prijzen zijn netto, excl. B.T.W. en zijn uitsluitend voor levering van materialen en/of uitvoering van de
werkzaamheden die in de offerte zijn gespecifieerd.

3.2 Indien de offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever geleverde gegevens, bestek en/of tekeningen, en de feitelijke omstandigheden blijken daarvan af te wijken in het werk, is HF projects bv gerechtigd de nodige extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3 De aannemingsprijs is voor herziening vatbaar volgens de modaliteiten van het typebestek 100 van 1965:
p=P(0,55s/S+0,25i/I+0,20).

4. Leverings- en uitvoeringstermijnen

4.1 Deze termijnen gaan in op het laatste der navolgende tijdstippen:
datum van overeenkomst – datum waarop het voorschot, indien overeengekomen, door HF projects bv is ontvangen.

4.2 De opdrachtgever dient alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de uitvoering van het werk, tijdig en volledig ter kennis van HF projects bv te brengen.

4.3 Overeengekomen termijnen zijn geldig voor zover er zich geen omstandigheden van overmacht voordoen.

4.4 HF projects bv is gerechtigd de termijnen te verlengen, indien het werk wordt vertraagd door oorzaken die niet in de
verantwoordelijkheid zijn van HF projects bv, zoals het niet tijdig in het bezit zijn van de gegevens vermeld onder art.4.2., werkomstandigheden niet overeenstemmend met deze vermeld in art.5., opgedragen meerwerk, uitvoering die afwijkt van deze der bestekken, tekeningen en gevallen van overmacht.
Opschortingen der werken ingevolge late betalingen zullen ook aanleiding geven tot termijnverlenging. De termijnverlenging zal steeds evenredig zijn met de ondergane vertraging.

5. Werkomstandigheden

5.1 De opdrachtgever wordt verondersteld tijdig de eventueel noodzakelijke wettelijke goedkeuringen verkregen te hebben voor het uitvoeren der opgedragen werken.

5.2 De opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat:
– De toegang tot het werk normaal bereikbaar is
– Andere werkzaamheden door derden zijn uitgevoerd zodat de werken van HF projects bv ongehinderd kunnen uitgevoerd worden.
– De werkruimten goed verlicht en verwarmd zijn
– Een elektrisch aansluiting van voldoende zwaarte ter beschikking is
– Een geschikte ruimte aanwezig is om materialen en gereedschappen op te bergen

5.3 De opdrachtgever stelt gratis alle op de werken aanwezige tafels, liften en andere transportmiddelen ter beschikking van HF projects bv.

6. Risico

6.1 Het risico voor geleverde materialen gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering van de materialen.

6.2 Het risico van de uitvoering werken gaat over op de opdrachtgever op het moment van de oplevering of indien de werken vóór die datum in gebruik werden genomen.

7. Opneming en opvolging

7.1 Binnen de 5 dagen der kennisgeving door HF projects bv aan de opdrachtgever dat het werk voor oplevering klaar is, dient oplevering der werken plaats te hebben in aanwezigheid van beide partijen, waarna HF projects bv binnen de 3 dagen schriftelijk meegedeeld dient te worden of het werk al dan niet is goedgekeurd, met in het laatste geval opgave van de gebreken.

7.2 Kleine gebreken die gedurende de garantieperiode kunnen hersteld worden zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn mits zij een ingebruikneming niet in de weg staan.

7.3 Indien de opdrachtgever het werk niet overeenkomstig lid 1 van dit artikel opneemt of indien hij na opneming nalaat HF projects bv te berichten, dan wel ten onrechte zijn goedkeuring onthoudt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd na het verstrijken.

7.4 Met betrekking tot her oplevering na onthouding van goedkeuring zijn de bepalingen van voorgaande leden van toepassing.

8. Garantie

8.1 Vanaf de dag van de oplevering geldt een garantietermijn van 24 maanden, of indien het werk vóór oplevering in gebruik is genomen vanaf de dag van ingebruikname. HF projects bv is gehouden gebreken, welke in garantietermijn aan de dag treden, te herstellen, met uitzondering van de hierna vermelde gevallen:
– Gebreken ingevolge de door de opdrachtgever of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, orders of aanwijzingen
– Gebreken ingevolge materialen door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverde materialen en die de oorzaak zijn van schade

8.2 HF projects bv geeft geen garantie tegen verkleuring van materialen, en voor vloerbeschadiging van het werk die het gevolg zijn van abnormaal gebruik of van abnormale omstandigheden.

8.3 Alle klachten dienen binnen de garantietermijn schriftelijk met duidelijke omschrijving der gebreken te worden ingediend,
onmiddellijk na vaststelling ervan.

9. Betaling

9.1 Alle facturen zijn betaalbaar te Ham op de zetel van HF projects bv Zij dienen te worden voldaan zonder schuldvergelijking en zonder korting binnen de 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

9.2 Klachten inzake facturen dienen schriftelijk en duidelijk gemotiveerd binnen de 10 dagen na factuurdatum aan HF projects bv te worden meegedeeld, zoniet zullen alle facturen als aanvaard beschouwd worden.

9.3 Bij niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling het nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met 10,5% per jaar.

9.4 Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag als schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering, het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10% met een minimum van €125.

9.5 Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Bij niet-betaling van één der facturen op vervaldag worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk nietig beschouwd worden, zonder aanleiding te kunnen geven tot schadevergoeding. Tevens heeft HF projects bv het recht eventueel materialen van de werf te verwijderen.

9.6 Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van HF projects bv De opdrachtgever kan dus deze goederen niet verder verkopen noch dadingen t.o.v. derden stellen vooraleer zij zijn volle eigendom geworden zjin.

10. Modellen, ontwerpen en tekeningen

10.1 Alle modellen, ontwerpen en tekeningen welke voor het werk werden vervaardigd blijven eigendom van HF projects bv.
Deze mogen door de opdrachtgever niet verder verhandeld worden of aan derden aangeboden worden zonder schriftelijke toelating van HF projects bv.

11. Annuleringen

11.1 In geval van annulering van een bestelling door de opdrachtgever blijft 15% van de overeengekomen verkoopsom verhaalbaar, afgezien van de waarde van de reeds bestelde materialen.
De bestelling kan pas definitief aanvaard worden na goedkeuring door onze kredietverzekeraar ING. Niet-goedkeuring geeft geen enkele aanleiding tot schadevergoeding.

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid bij geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten is enkel het Belgisch recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen of eisen voortvloeiend uit of in verband met huidige overeenkomst, hetzij betreffende geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin HF projects bv gevestigd is.

12.3 Anderstalige algemene voorwaarden worden enkel gegeven ter informatie; de Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldende.

12.4 Deze algemene verkoopsvoorwaarden dienen als aanvulling beschouwd te worden op de bijzondere leveringsvoorwaarden, opgenomen in de offerte, zonder deze laatste te annuleren of ervan in de plaats te treden.